Album 2: Ảnh đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Long An nhiệm kỳ X 2022-2027

Ngày 17/6/2022

Photo: Nguyễn Hà