Tốt đời đẹp đạo
Loading...
Video - 100 bài pháp thoại hay, chân lý tối thượng, giác ngộ giải thoát thống khổ, cuộc đời Đức Phật
Video - 100 bài pháp thoại hay, chân lý tối thượng, giác ngộ giải thoát thống khổ, cuộc đời Đức Phật
Chân lý tối thượng nghe để giác ngộ giải thoát mọi khổ đau
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 3
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 3
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 3
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 2
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 2
Thái tử Siddhartha chiến thắng Thiên Ma Ba tuần và thành tựu quả vị Phật
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 1
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 1
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 1
Video - Những Lời dạy của Đức Phật
Video - Những Lời dạy của Đức Phật
Những Lời dạy của Đức Phật gồm có 49 video trong đó gồm có: Giới thiệu tổng quát; Nguồn gốc Kinh Nykaya và 10 chương Lời dạy của Đức Phật: Chương 1: Kiếp nhân sinh - Dẫn nhập; Chương 2: Người đem ánh sáng; Chương 3: Tiếp cận giáo pháp; Chương 4: Hạnh phúc thấy được trong kiếp sống này; Chương 5: Con đường để tái sinh tốt đẹp; Chương 6: Quan kiến thâm sâu về thế giới; Chương 7: Con đường giải thoát; Chương 8: Tu tập tâm; Chương 9: Chiếu sáng tuệ quang; Chương 10: Các cấp độ thực chứng.
PHIM - CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA
PHIM - CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA
Phim cuộc đời đức Phật (Buddha)
Tết Nguyên tiêu Chùa Ân Thọ 2023
Tết Nguyên tiêu Chùa Ân Thọ 2023
Video về Tết Nguyên tiêu 2023
Phước Huệ song tu