Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Video - Những Lời dạy của Đức Phật

Những Lời dạy của Đức Phật gồm có 49 video trong đó gồm có: Giới thiệu tổng quát; Nguồn gốc Kinh Nykaya và 10 chương Lời dạy của Đức Phật: Chương 1: Kiếp nhân sinh - Dẫn nhập; Chương 2: Người đem ánh sáng; Chương 3: Tiếp cận giáo pháp; Chương 4: Hạnh phúc thấy được trong kiếp sống này; Chương 5: Con đường để tái sinh tốt đẹp; Chương 6: Quan kiến thâm sâu về thế giới; Chương 7: Con đường giải thoát; Chương 8: Tu tập tâm; Chương 9: Chiếu sáng tuệ quang; Chương 10: Các cấp độ thực chứng.


1. Lời đầu - Giới thiệu tổng quát

Trích lời giới thiệu của Ngài Tenzin Gyatso - Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thứ 14: "Trong quyển sách xuất sắc này, Bhikkhu Bodhi, là một nhà sư học giả Phật giáo đầy kinh nghiệm, đã trích dẫn từ kinh điển thuộc truyền thống Pāli, một trong những tài liệu cổ xưa nhất về những lời Phật dạy, còn được gìn giữ đến ngày nay, để chứng minh mối quan tâm của Đức Phật về việc duy trì sự hòa hợp trong cộng đồng và xã hội. Tôi chắc chắn rằng các Phật tử sẽ tìm thấy tuyển tập này rất giá trị, nhưng tôi hy vọng là một số độc giả khác rộng lớn hơn cũng thấy tuyển tập này rất hấp dẫn. Những tài liệu được sưu tập trong sách này chứng tỏ rõ ràng rằng mục đích tối hậu của Phật giáo là để phục vụ và làm lợi ích cho nhân loại. Bởi vì những gì làm tôi thích thú không phải là để cải đạo người khác theo đạo Phật, nhưng là làm thế nào để Phật tử chúng ta có thể đóng góp cho xã hội loài người bằng những tư tưởng Phật giáo của chính chúng ta. Tôi tin chắc rằng những độc giả quan tâm đến việc kiến tạo một thế giới hạnh phúc hơn, an bình hơn cũng tìm thấy sách này rất hấp dẫn".

2. Nguồn gốc của các bộ kinh Nikaya 

3. Chương 1 - Kiếp nhân sinh - Dẫn nhập

4. Chương 1 - Kiếp nhân sinh - Trích lục phần 1

5. Chương 1 - Kiếp nhân sinh - Trích lục phần 2

6. Chương 2 - Người đem ánh sáng - Dẫn nhập

7. Chương 2 - Người đem ánh sáng - Trích lục phần 1

8. Chương 2 - Người đem ánh sáng - Trích lục phần 2

9. Chương 2 - Người đem ánh sáng - Trích lục phần 3

10. Chương 2 - Người đem ánh sáng - Trích lục phần 4

11. Chương 2 - Người đem ánh sáng - Trích lục phần 5

12. Chương 3 - Tiếp cận giáo pháp - Dẫn nhập

13. Chương 3 - Tiếp cận giáo pháp - Trích lục phần 1

14. Chương 3 - Tiếp cận giáo pháp - Trích lục phần 2

15. Chương 4 - Hạnh phúc thấy được trong kiếp sống này

16. Chương 4 - Hạnh phúc thấy được trong kiếp sống này - Trích lục phần 1

17. Chương 4 - Hạnh phúc thấy được trong kiếp sống này - Trích lục phần 2

18. Chương 4 - Hạnh phúc thấy được trong kiếp sống này - Trích lục phần 3

19. Chương 4 - Hạnh phúc thấy được trong kiếp sống này - Trích lục phần 4

20. Chương 5 - Con đường để tái sinh tốt đẹp - Dẫn nhập

21. Chương 5 - Con đường để tái sinh tốt đẹp - Trích lục phần 1

22. Chương 5 - Con đường để tái sinh tốt đẹp - Trích lục phần 2

23. Chương 5 - Con đường để tái sinh tốt đẹp - Trích lục phần 3

24. Chương 6 - Quan kiến thâm sâu về thế giới - Dẫn nhập

25. Chương 6 - Quan kiến thâm sâu về thế giới - Trích lục phần 1

26. Chương 6 - Quan kiến thâm sâu về thế giới - Trích lục phần 2

27. Chương 6 - Quan kiến thâm sâu về thế giới - Trích lục phần 3

28. Chương 6 - Quan kiến thâm sâu về thế giới - Trích lục phần 4

29. Chương 7 - Con đường giải thoát - Dẫn nhập

30. Chương 7 - Con đường giải thoát - Trích lục phần 1

31. Chương 7 - Con đường giải thoát - Trích lục phần 2

32. Chương 7 - Con đường giải thoát - Trích lục phần 3

33. Chương 8 - Tu tập tâm - Dẫn nhập

34. Chương 8 - Tu tập tâm - Trích lục phần 1

35. Chương 8 - Tu tập tâm - Trích lục phần 2

36. Chương 8 - Tu tập tâm - Trích lục phần 3

37. Chương 8 - Tu tập tâm - Trích lục phần 4

38. Chương 9 - Chiếu sáng tuệ quang - Dẫn nhập

39. Chương 9 - Chiếu sáng tuệ quang (tiếp theo)

40. Chương 9 - Chiếu sáng tuệ quang - Trích lục phần 1

41. Chương 9 - Chiếu sáng tuệ quang - Trích lục phần 2

42. Chương 9 - Chiếu sáng tuệ quang - Trích lục phần 3

43. Chương 9 - Chiếu sáng tuệ quang - Trích lục phần 4

44. Chương 9 - Chiếu sáng tuệ quang - Trích lục phần 5

45. Chương 10 - Các cấp độ thực chứng - Dẫn nhập

46. Chương 10 - Các cấp độ thực chứng - Trích lục phần 1

47. Chương 10 - Các cấp độ thực chứng - Trích lục phần 2

48. Chương 10 - Các cấp độ thực chứng - Trích lục phần 3

49.  Chương 10 - Các cấp độ thực chứng - Trích lục phần 4

Tin liên quan

Xem thêm
Video - 100 bài pháp thoại hay, chân lý tối thượng, giác ngộ giải thoát thống khổ, cuộc đời Đức Phật
Video - 100 bài pháp thoại hay, chân lý tối thượng, giác ngộ giải thoát thống khổ, cuộc đời Đức Phật
Chân lý tối thượng nghe để giác ngộ giải thoát mọi khổ đau
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 3
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 3
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 3
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 2
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 2
Thái tử Siddhartha chiến thắng Thiên Ma Ba tuần và thành tựu quả vị Phật
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 1
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 1
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 1
Phước Huệ song tu