Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 15/6/2022, công tác chuẩn bị

Photo: Nguyễn Hà