Thông báo cúng dường 11 Trường Hạ và hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến số 3 tại huyện Thạnh Hóa